Vitaliy Chernyi

Unity-developer / programmer

Angelina Senkina

3D-generalist

Mikhail Shekera

Unity-developer / programmer

Polina Rubinova

3D-generalist

Olesya Prokhorova

3D-generalist

Alexander Kuptsov

VR Team Lead