Yulia Rybakova

analyst

Ilnur Tagirov

technician

Nikita Yesin

programmer

Konstantin Tarasov

analyst

Irina Vatamanyuk

research engineer

Vasily Maksem

programmer

Pavel Podmarkov

programmer

Alexey Bedrin

programmer