Valerii Kvan

programmer

Daniil Egorov

programmer

Mikhail Uspensky

lead programmer

Aleksey Odoevsky

lead programmer

Anastasiya Shcherbakova

specialist

Kirill Belyaevsky

lead programmer