Veronika Rakova

analyst

Artur Yurevich

analyst

Andrey Anders

analyst

Valeriya Rakova

programmer