Dmitriy Kirsanov

technician

Alexander Kobyzhev

programmer

Yaroslav Khutornoy

research engineer